ΕΣΠΑ - Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία μονάδας φίλτρανσης νερού, στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, Δήμου Αριστοτέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5028170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία μονάδας φίλτρανσης νερού, στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, Δήμου Αριστοτέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5028170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

 

Θέμα: Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία μονάδας φίλτρανσης νερού, στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, Δήμου Αριστοτέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5028170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

Συνολικό Κόστος Πράξης: 252.271,80

Κωδικός Πράξης: ΟΠΣ 5028170

Επικοινωνιακή Περιγραφή: Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την αποσιδήρωση και απομαγγανίωση του νερού στη γεώτρηση Αμπελούδια της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, του Δήμου Αριστοτέλη. Επιπλέον, προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την άντληση νερού από τη γεώτρηση και τη μεταφορά του στην μονάδα φίλτρανσης.

Υπεύθυνος Πράξης: Τριανταφύλλου Κυριακή, ΠΕ Επιστημονικός Συνεργάτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2377 3 50024

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των Πόρων» 

Ορίζοντας Υλοποίησης: Φεβρουάριος 2020