Παρέμβαση του Δήμου Αριστοτέλη στο Περιφερειακό Συνέδριο ΚΜ, για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη ΒΑ Χαλκιδική

Εν όψει του Περιφερειακού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 26 – 28 Μαρτίου 2018, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη επισημαίνει τα ακόλουθα:

  1. Βιώσιμη Ανάπτυξη της Β. Α. Χαλκιδικής αλλά και όλης της Χαλκιδικής, που κυρίως θα βασίζεται στον Πρωτογενή Τομέα και στον Τουρισμό, δεν μπορεί να συνυπάρξει με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, όπως σχεδιάζεται να εφαρμοστεί από την Ελληνικός Χρυσός (ELDORADO GOLD). Αυτό έχει καταδειχτεί από τις αποφάσεις όλων των ανεξάρτητων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων που έχουν ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Σε μια περιοχή που α) θα προκληθεί αποψίλωση και καταστροφή του δάσους σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, β) θα αντλούνται εκατοντάδες κυβικά μέτρα νερού την ώρα, γ) θα «βομβαρδίζεται» με τόνους εκρηκτικών κάθε μέρα για την επιφανειακή εξόρυξη στις Σκουριές, δ) θα εκλύονται χιλιάδες τόνοι σκόνης πετρώματος (με βαρέα μέταλλα, αμίαντο, χαλαζία, κτλ) και ε) θα αποτεθούν δεκάδες εκατομμύρια τόνοι τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, δεν μπορεί κανείς να αναφέρεται σε δραστηριότητες όπως γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία και τουρισμός.
  2. Για την ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα και του Τουρισμού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ικανοποιητικής ποσότητας και άριστης ποιότητας νερού. Αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ικανοποιηθεί με τη σχεδιαζόμενη μεγάλης κλίμακας μεταλλευτική δραστηριότητα, που απαιτεί αποστράγγιση ολόκληρης της προς εκμετάλλευση περιοχής και επομένως απώλεια και κατασπατάληση τεράστιας ποσότητας νερού που σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλες δραστηριότητες (πρωτογενής τομέας, τουρισμός). Επιπλέον, η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι μάλλον βέβαιο ότι θα προκαλέσει ρύπανση και του υπόγειου νερού που θα απομένει μετά την αποστράγγιση της περιοχής. Η κατασκευή φραγμάτων για τη δημιουργία ταμιευτήρων όπου θα συλλέγονται / αποθηκεύονται επιφανειακά νερά, δεν αποτελεί λύση αν δεν αποκλειστεί οριστικά η σχεδιαζόμενη μεταλλευτική δραστηριότητα στις Σκουριές, καθώς τα απορρέοντα νερού που εμπλουτίζουν τους ταμιευτήρες θα είναι ρυπασμένα από την εκλυόμενη σκόνη.
  3. Περιμένουμε από την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί και να δεσμευτεί για το μέλλον της Β. Α. Χαλκιδικής αλλά και των υπόλοιπων υποψήφιων για εξορύξεις περιοχών, στο Περιφερειακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς διαφορετικά θεωρούμε ανώφελη και χωρίς αντικείμενο την ενδεχόμενη συμμετοχή μας.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη