Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Αριστοτέλη, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας έτους 2017 σε όμορες επιχειρήσεις.

Οι όμορες επιχειρήσεις , σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 τεύχος β΄/12-05-2017 έχουν το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου-αιγιαλού έμπροσθεν του καταστήματος, άνευ δημοπρασίας, στην τιμή που έχει καθοριστεί ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με την 154/2017 απόφαση Δ.Σ., δηλαδή 10,00ευρώ/τ.μ.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται ως καταλυτική ημερομηνία για την σύναψη των μισθώσεων των όμορων επιχειρήσεων η 23-06-2017.

Από την 1η Ιουνίου και μετά, οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας , Νομού Χαλκιδικής.

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 τεύχος Β΄/12-05-2017.

Μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του αιτούντα ή του νόμιμου εκπροσώπου όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Στην δεύτερη περίπτωση και ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

2.Δημοτική Ενημερότητα

3.Αδεια λειτουργίας επιχείρησης

4.Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού του αιγιαλού σε τρία αντίγραφα με αποτυπωμένο το τμήμα που πρόκειται να παραχωρηθεί, υπόμνημα με πίνακα συντεταγμένων, αποτυπωμένες τις οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας (όπου υπάρχουν) και υπογεγραμμένο από μηχανικό. Επάνω στο κάθε αντίγραφο, θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος ότι  έλαβε γνώση του χώρου που μίσθωσε και θα υπογράψει.

5.Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος .

Πληροφορίες : Καραβασίλη Ελένη τηλ. 2377350010