Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

O Δήμος μας, εκπονεί το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και ο στρατηγικός σχεδιασμός, με στόχο τη δημιουργία ενός χρήσιμου εργαλείου ανάπτυξής του με την ανάδειξη των απαραίτητων δράσεων και ενεργειών που οφείλει να προωθήσει.

Η εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δήμο Αριστοτέλη στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του Δήμου, στον περιορισµό της αποσπασµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων, την ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.

Ο Δήμος Αριστοτέλη θέτει σε δημόσια διαβούλευση το εκάστοτε Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας, το οποίο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.